Loading...

Blog

/Articles/
­

ניהול הבטיחות בתאגידי מים

ניהול הבטיחות בתאגידי מים מאת: אייל ליבוביץ אפריל 2012 מבוא מאז נחקק חוק תאגידי מים בשנת 2001 הוקמו תאגידי מים רבים והחלה תנופה רבה של שינויים. מערכת המים והביוב ברשויות מקומיות רבות סבלה מהתיישנות ואף לא התאימה לכמות האוכלוסייה אותה היא אמורה לשרת. השינויים אותם הובילו ועדיין מובילים תאגידי המים כוללים חידוש והחלפת תשתיות במתקני [...]

מדדי בטיחות ככלי ניהולי

במפעלים רבים כיום נשען מערך הבטיחות בעיקר על ממונה הבטיחות כלומר ממונה הבטיחות: מוודא שכל העובדים הודרכו בהתאם לתכנון מבצע מבדקי בטיחות יחד עם מנהלי הצוותים ומוודא שכל הפעולות המתקנות מיושמות מוודא שכל העובדים עוברים את הבדיקות הרפואיות המתאימות מוודא ביצוע בדיקות תקופתיותמוודא ביצוע ניטור תעסוקתי מוודא ביצוע מבדקים של נוהגי עבודה מוודא שלכל העובדים [...]

Load More Posts